وقتی در نظر داریم کاوراسکرو در حد یا کمی پایین تر از استخوان کرستال باشد از برای شکل دهی و فلر کردن قسمت کرستال ناحسه ی استئوتومی استفاده می شود تا اجازه ی فلر کرونالی سر ایمپلنت و کاور اسکرو برای تطابق با ناحیه ی استئوتومی داده شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch78 p4262.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر