يك روش درماني شايع براي انكيلوز مفصل تمپورومنديبولار (TMJ) است. اين پیوند از ناحيه دنده و غضروف مربوطه در قدام آن برداشته مي‌شود. انكيلوز مفصل تمپورومنديبولار يك اختلال نادر است كه به علت فيوژن كنديل به كرانيال بيس رخ مي‌دهد. ثابت شده است كه جهت درمان انكيلوز TMJ، Costochondral Graft داراي سازگاري فيزيولوژيك است. قسمت استخواني دنده براي جايگزينی گردن كنديل يا راموس و الصاق گرفت به منديبل استفاده مي‌شود و قسمت غضروفي در گلنوئيد فوساي ساخته شده جديد تكيه مي‌كند. محل اتصال استخوان و غضروف يك مركز با پتانسيل رشد را فراهم مي‌كند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Shok B, shivani J: Costochondral grafts in the treatment of temporomandibular joint ankylosis- A clinical study . J clin EXP Dent .2011; 3(5): 435- 440.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Vasconcelos  BC, Porto GG. Surgical treatment of  temporomandibular joint ankylosis: follow- up of 15 Cases and literature review. Med oral patol oral cir bucal 2009; 14: E 34-38.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر