• فرم دسترسی ، عاملی است که باعث ساده تر شدن عمل یا در دسترس بیشتر قرار گرفتن ناحیه می شود. ممکن است شامل گسترش اختیاری شکل حدود خارجی باشد که بتواند شکل لبه ای مناسب را ایجاد کند.
  • شکل دسترسی ، دسترسی مناسب برای برداشت پوسیدگی ها ، گذاشتن ماتریکس استقرار آمالگام ، کارو وپرداخت آن را فراهم می کند. شکل دسترسی همچنین ممکنست شامل گسترش لبه های پروگزیمال برای ایجاد clearance form با دندان مجاور وگسترش سایر دیواره ها برای ایجاد دسترسی بیشتر برای برداشت پوسیدگی ها باشد.
منبع:

Heymann  HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 13p348

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر