رویش دندان ها با رسیدن آنها به آنتاگونیست های فانکشنال متوقف نمی شود بله در سرتاسر عمر ادامه می یابد.رویش شامل فاز فعال و غیر فعال است. رویش فعال حرکت دندانها در جهت پلن اکلوزال است در حالیکه رویش غیر فعال اکسپوژر دندان از طریق مهاجرت اپیکالی لثه است

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch3 p226.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر