راموس فک پایین  در قسمت فوقانی دارای دو زائده می باشد که زائده خلفی آن کندیل نام دارد.

اتصال مفصلی فک پایین با کرانیوم توسط کندیل برقرار می شود وحرکت فک پایین  حول این زائده انجام می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion.7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: P 3.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion.7th Ed. St Louis. Mosby; 2013.Chap 1.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر