مدلها در واقع نمایانگر راه های مختلف برای فهم مفاهیم پیچیده هستند. با اینکه مدلها دارای ساختار و نظریه ها و متدولوژی متفاوت و مستقل از یکدیگر هستند، در بسیاری موارد وجوه مشترک دارند و حتی تکمیل کننده هم هستند. یک مدل کاربردی تر، مدل مفهومی سلامت است که به ماهیت پیچیده و چند بعدی سلامت شامل تاثیرات فرهنگی، محیطی و اجتماعی-روانی سلامت نظر داشته باشد. مدلهای مفهومی مختلفی برای اندازه گیری سلامت داریم از جمله ویلسون و کلیری در سال ۱۹۹۵ یک طرح طبقه بندی برای اندازه گیری پیامدهای مختلف سلامت پیشنهاد کردندکه در آن پیامدهای سلامت به پنج سطح فاکتورهای بیولوژی و فیزیولوژی، نشانه ها (symptoms)، عملکرد، درک سلامت عمومی و کیفیت زندگی تقسیم شدند. با حرکت از سمت چپ مدل به سمت راست از سطح سلولی به فرد و سپس به سمت تعامل فرد و جامعه حرکت می کنیم.

مدل مفهومی سلامت دهان توسط locker ارائه شد که علاوه بر تعریف سلامت بصورت نبود بیماری ، جنبه های عملکردی همراه با رفاه اجتماعی و روانشناسی را هم شامل کرد. این مدل بر عملکرد بهینه و نقشهای اجتماعی متمرکز است و بنابراین نقص رایج در بسیاری از مدلهایی که صرفا نیازسنجی بالینی انجام می دهند را ندارد.

این مدل بستر لازم برای توسعه شاخصهای کیفیت زندگی را فراهم می اورد.

منبع:

Locker D. Measuring oral health: A conceptual framework. Community Dental Health 1988, 5:3-18

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Daly B, Watt RG, Batchelor P, Treasure ET. Essential Dental Public Health. Oxford: Oxford University Press 2013.

 

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر