این لنزها از چندین لنز و فضاهای هوایی بینابینی جهت دست یابی به سطوح منعکس کننده ی بیشتر استفاده می کند. این لوپ ها اجازه ی بزرگنمایی بیشتر و working distance و depth of field مطلوب تر را می دهد.بزرگنمایی این لوپ هارا می توان با افزایش فاصله ی بین لنزها افزایش داد بنابراین از وزن و سایز بیش از حد لوپ جلوگیری می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch67 p3787-3788.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر