نوعی مطالعه مداخله ای و آینده نگر است که در ان تخصیص تصادفی برای تک تک افراد اتفاق نمی افتد بلکه واحد های اجتماعی یا گروه های مردم مثل کل یک مدرسه یا مرکز بهداشت به طور تصادفی به گروههای مداخله یا کنترل تخصیص می یابند. روش تحلیل این نوع مطالعات بصورت تحلیل خوشه ای است زیرا افراد داخل یک گروه امکان دارد که شبا هت هایی با هم داشته باشند.

منبع:

Daly B, Watt RG, Batchelor P, Treasure ET. Essential Dental Public Health. Oxford: Oxford University Press 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Leon Gordis. Epidemiology. 5th Edition. 2013

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر