نوعی دستگاه Space Regainer می باشد که به صورت کانتی لور ساخته می شود. یک بند واجد تیوب باکال و لینگوال بر دندان دیستالی (معمولا مولر اول دائمی) قرار می گیرد. یک لوپ در این تیوب ها قرار می گیرد که در دو بازوی آن فنر فشرده شده تعبیه شده است. تماس این لوپ با دندان قدامی و تحت نیروی فنرها سبب باز پس گیری فضای از دست رفته می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Phulari BS, Bhagwandass AR. Interceptive orthodontics. In: Phulari BS, editor. Orthodontics: Principles and Practice. New Delhi: JP Medical Ltd; 2011. P. 259

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر