درClosed Lock دیسک مفصلی دچار جابجایی به سمت قدام (و گاها مدیال) شده است و دیسک نمی تواند حین باز کردن مندیبل موقعیت نرمال خود با کندیل را برقرار نماید، لذا بیمار دچار محدودیت در باز کردن دهان خواهد شد. این حالت ممکن است دردناک باشد یا نباشد. به علت عدم امکان عبور کندیل از روی دیسک دراین حالت کلیک شنیده نمی شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: P 142-4.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: Chap 8.

Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prothodontics.4th Ed. St Louis. Mosby; 2006: p1013 .

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر