• کارور وسیله برای شکل دهی امالگم ورزین کامپوزیت بعد از قرار دهی در حفره تراش خورده به کار می روند. وکارور کلوئید برای شکل دهی بخش اکلوزال رستوریشن امالگم استفاده می شود.
منبع:

Heymann  HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 14p363

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر