• ترمیم های اکلوزولینگوال در مولرهای ماگزیلا زمانی که یک فیشور لینگوالی با فیشور دیستالی مایل وپیت دیستالی در سطح اکلوزال مرتبط باشد، کاربرد دارند.
منبع:

Heymann  HO,Swift  EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 14p369

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر