واکنشی که با اریتم و دسکوآمه شدن و زخم لثه ی آزاد و چسبنده مشخص می شود. بیماران می توانند بدون عامت باشند اما وقتی علامت دار شوند علایم طیفی از احساس سوزش خفیف تا درد شدید است. حدود ۵۰ درصد موارد دسکوآمیتیو ژنژیویت محدود به لثه است هرچند بیمران می توانند درگیری لثه علاوه بر محل های داخل و خارج دهانی را داشته باشند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch22 p1641.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر