• پوسیدگی های مزمن هستند که به آرامی پیشرفت می کنند. در طولانی مدت به وجود می آیند. سرعت آرام پیشرفت آنها ناشی ازدوره های رمینرالیزسیون در ساختار دندانی دمینرالیزه است .از نظر قوام سخت وبه رنگ تیره اند.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 5p146

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر