یک ژل زانتان حاوی پلی مر ساکارید به عنوان  سه بعدی حاوی ۱٫۵ درصد گلرهگزیدین در ۰٫۵ میلی لیترژل است که به درون پاکت پریودنتال تزریق می شود. این محصول بااشعه ی گاما استریل می شود وبه صورت سرنگ های ۰٫۲۵ میلی لیتری با یک سوزن کند با خروجی طرفی بسته بندی می شود

منبع:

Anonymous. Trade News. Treatment for periodontal pockets. British Dent J. 2006;201:787. Chhina K, Bhatnagar R. Local drug delivery. Ind J Dent Sci.

2012;4:66–69. Dodwad V, Vaish S, Mahajan A, et al. Local drug delivery in periodontics: a strategic intervention. Int J Pharm Pharmaceut Sci. 2012;4:30–34.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر