معمولا برای سطوح پروگزیمالی دندان استفاده می شود  و معمولا برای جرمگیری در ناحیه قدامی دهان استفاده می شود

پریودانتیکز

این اینسترومنت برای سطوح پروگزیمال دندانهای بسیار نزدیک بهم که اجازه ی کاربرد سایر اسکیلرها را نمی دهد طراحی شده است. معمولا درنواحی قدامی دهان به کار می رود. اینسترومنتی دو سر است که یک سر آن شنک خمیده و یک سر آن شنک مستقیم دارد. بلدیها کمی خمیده اند و لبه ی برنده با زاویه ی ۴۵ درجه بول شده است. یزل از سطح فاسیال وارد می شود و انحنای کم بلید اجازه ی ثبات آن مقابل سطح پروگزیمال را می دهد ولبه ی برنده بدون ایجاد دندانه دندانه روی دندان با جرم درگیر می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch50 p2826-2827.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر