به معني چانه ‌بند مي‌باشد كه براساس جهت كشش نيروي آن به دو نوع تقسيم مي‌شود:

  • Occipital Pull Chin Cup
  • Vertical Chin Cup

در نوع اول هدكپ از تكيه‌گاه ناحيه اكسيپيتال استفاده مي‌كند و در ناهنجاري Class III ناشي از بزرگي فك پايين در حد خفيف و متوسط كاربرد دارد. اين وسيله بازدارنده، جلو رشد فك پايين را گرفته يا حداقل مانع نمود رشد اين فك در جهت جلو مي‌شود.

بيشترين موفقيت اين وسيله براي درمان رشد بيش از حد منديبل در بيماراني است كه در دوره دندانی شيري و مختلط هستند و مشكل اسكلتي خفیف داشته و مي‌توانند در اكلوژن مرکزی ثناياي خود را به حالت Edge to Edge يا نزديك آن قرار دهند و همچنين صورتي با ارتفاع عمودي كوتاه يا حداقل طبيعي و نيز ثنايا هاي پايين نرمال و يا بيرون زده دارند.

در واقع آنچه كه درمان با Chin Cup بدست مي‌آید عبارت است از تغيير جهت الگوي رشدي فك پايين از افقي به عمودي كه موجب چرخش چانه بطرف پايين و عقب مي‌شود كه باعث افزايش ارتفاع قدامي صورت هم زمان با تصحيح رابطه قدامي- خلفي مي‌شود. علاوه بر این در نتيجه فشار وارده از جانب دستگاه روي لب پايين و سيستم دنداني اين فك ثناياها تمايل لينگوالي پيدا مي‌كنند.

در نوع دوم از تكيه‌گاه قسمت فوقاني سر استفاده مي شود تا كشش نيرو تا حد امكان در جهت عمودي به كاپ وارد شود كه در بيماران با زاويه زياد پلن منديبل و افزايش ارتفاع يك سوم تحتاني صورت (Long Face) كاربرد دارد. نوع ورتيكال مي‌تواند منجر به كاهش در زاويه پلن منديبل و زاویه گونيال و افزايش در ارتفاع خلفي صورت شود. اين وسيله نه تنها در افرادي كه مال اكلوژن Cl III دارند بلكه در هر بيماري كه نبايد ارتفاع قدامي صورت افزايش يابد مي‌تواند استفاده شود. از آن جا كه تصحيح رشد بيش از حد منديبل فقط در دامنه محدودی مي‌تواند موفقيت‌آميز باشد، اثرات درماني Chin Cup موقتي بوده و با رشد بعدي كاهش مي‌يابند. به منظور موفقيت در بیماران با جلو زدگی متوسط منديبل مراحل متعدد پوشيدن چين كاپ نياز است يعني حتي بيماران درمان شده نیز می بایست در فواصل ۴ تا ۶ ماهه بررسی مجدد شوند تا زماني كه رشد اصلي متوقف گردد. بيماران با مشكل Class III شديد ناشي از منديبل بيرون زده در آينده اغلب نياز به جراحي جهت تصحيح پيدا خواهند كرد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Graber, Vanarsdall, Vig: Orthodontics current principles and Techniques. 2013.

2.William R.Proffit. Henryw Fields.David M sarver , Contemporary orthodontics. 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Ashok karad: Chinical orthodontics, current concept, coals and mechanics. Second edition. Elsevier. 2015.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر