رستوریشن غیر مستقیم که حد اقل یک کاسپ  را پوشش می دهد ، زمانی که تخریب نسج دندانی باعث درگیری کاسپ ها شود ویا هنگامی که عرض باکولینگوالی حفره بیشتر از دوسوم فاصله بین نوک کاسپی باشد

منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 24p429

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر