رستوریشن داخل تاجی برای ضایعات پروگزیمواکلوزال یا ژنژیوال کوچک تا متوسط که بدلیل عدم ثبات وگیر نمی تواند پایه بریج باشد.

منبع:

Heymann  HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch11 p293

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر