واژه سفالیک به معنی مرتبط با سر یا وابسته به سر می باشد. ایندکس سفالیک برای بررسی شکل (Shape) سر به کار می رود. این متغیر توسط اندازگیری های آنتروپولوژیکال عرض و طول سر به دست می آید.
Cephalic index=(maximum head width)/(maximum head length) ×۱۰۰
Dolichocephalic (long skull): less than 75.9
Mesocephalic: 76-80
Brachycephalic (short skull): 81-85.4

منبع:

1.Dorland’s Illustrated Medical Dictionary.32e

2.Clinical Orthodontics: Current Concepts, Goals and Mechanics. Karad A. 2014. Chapter 2 P 15

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر