موقعیت فک پایین در حالتی که کندیل ها در یک موقعیت ارتوپدیک با ثبات باشند. در گذشته به عنوان خلفی ترین موقعیت کندیلی تعریف می شده است اما امروزه به نظر می رسد که در این وضعیت، کندیل ها در فوقانی ترین محل خود در حفره مفصلی هستند. این موقعیت در وحله اول توسط لیگامان های TMJ تعیین می شود. این وضعیت منطبق بر حد اکثر ثبات ارتوپدیک و عضلانی-اسکلتی می باشد.

اهمیت CR در پروتز به این علت است که یک موقعیت قابل تکرار برای مندیبل می باشد.

پریودانتیکز

بیانگر رابطه ی ماگزیلا و مندیبل وقتی که مجموعه ی دیسک-کندیل دو طرف در فوقانی ترین موقعیت خود نسبت به فوسای ماگزیلاری(گلنوئید) و مقابل شیب articular eminence استخوان تمپورال قرار دارند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: P 74.

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch26 p1840.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013.Chap 5.

Shillinburg HT et al. Fundamentals of fixed prosthodontics. 4th Ed. Chicago. Quintessence; 2012.Chap 2.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر