تداخلات مرکزی شامل تماس های پیش رس دندانی می باشند که در زمانی که فک پایین در موقعیت اپتیمم خود در فوسای مفصلی بسته می شود رخ می دهند.

این تداخلات می توانند سبب انحراف فک پایین در جهت خلفی،  قدامی و یا جانبی شوند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Shillinburg HT et al. Fundamentals of fixed prosthodontics. 4th Ed. Chicago. Quintessence; 2012: P 16.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Shillinburg HT et al. Fundamentals of fixed prosthodontics. 4th Ed. Chicago. Quintessence; 2012: Chap 2.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر