گاهی تشکیل استخوان در تلاش برای تقویت ترابکولهای استخوانی که در اثر تحلیل استخوان ضعیف شده اند رخ می دهد. اگر این تشکیل استخوان درون فک باشد central buttressing bone formation. نام دارد. اگر تشکیل استخوان در سطح خارجی رخ دهد    peripheral buttressing bone formation نام دارد که می تواند منجر به برجسته شدن کانتور استخوان شود وگاهی با تشکیل کریترهای استخوانی و ضایعات زاویه دار همراه هستند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch24 p1777.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر