بافت مزانشیمال آوسکولار و کلسیفیه است که پوشش خارجی ریشه ی آناتومیک را تشکیل می دهد. دونوع اصلی سمنتوم شامل سمنتوم آسلولار(اولیه ) و سمنتوم سلولار(ثانویه) است. هر دونوع سمنتوم حاوی ماتریکس اینترفیبریلار کلسیفیه و فیبریل های کلاژنی هستند.دونوع الی فایبرهای کلاژنی در سمنتوم شامل الیاف شارپی (خارجی) که جزء مدفون فایبرهای اصلی لیگامان پریودنتال هستند وتوسط فیبروبلاستها ساخته می شوند وفایبرهای نتعلق به ماتریکس سمنتوم (داخلی) که توسط سمنتوبلاست ها ساخته می شوند.

منبع:

Gottlieb B. Biology of the cementum. J Periodontol. 1942;13:13

. Romanos GE, Schroter-Kermani C, Bernimoulin J-P. Das kollagen als basis-element des parodonts: immunohistochemische aspekte bein menschen und bei tieren. Parodontologie. 1991;1:47.

Selvig KA. The fine structure of human cementum. Acta Odontol Scand. 1965;23:423.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر