تشکیل سمنتوم با رسوب یم شبکه ی فیبریل های کلاژنی نامنظم درون یک مادعه ی زمینه ای یا ماترکیس به نام سمنتوئید یا پاراسمنتوم آغاز می شود. و سپس ماتریکس بالغ می شود و مینرالیزه می شود تا سمنتوم را ایجاد کند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch3 p274.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر