ضایعات تروماتیک پیشرفته منجر به تحلیل استخوان انگولار عمیق می شود که وقتی با التهاب مارزینال ترکیب می شود منجر به ایجاد پاکت اینترابونی می شود. در مراحا انتهایی این ضایعات اطراف اپکس ریشه گسترش می یابندو یک تصویر پری اپیکال رادیولوسنت عمیق ایجاد می کنند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza. Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch33 p2172.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر