Rest

رست قسمتی از پروتز پارسیل که روی سطح دندان قرار گرفته وساپورت عمودی را برای پروتز پارسیل فراهم می سازد. سطحی از دندان که برای پذیزش آن آماده شده به نام جایگاه رست (rest seat) خوانده می شود بر حسب محلی که رست روی آن قرار می گیرد : به انواع رست اکلوزالی ، رست…