Clicking

صدای مختصر و تیزی که با یا بدون استتوسکوپ شنیده می شود یا با کمک لمس یک یا دو مفصل گیجگاهی در طی حرکات فک پایین حس می شود. معمول ترین علّت صدای Click، حرکت قدامی یا قدامی -میانی دیسک مفصلی می باشد. clicking ممکن است همراه با Internal Derangement مفصل باشد یا خیر ممکن…

Reciprocal Clicking

دو صدای click که در مفصل گیجگاهی فکّی شنیده می شود، یکی در طی باز نمودن فک پایین و دیگری درست قبل از اینکه دندانها در طی مسیر بستن فک به هم برسند. این دو صدا نشانه معمول Disc displacement with reduction است.در این گروه افراد، در حالت دهان بسته، دیسک در محل خود نیست…