Buccal Stabilizing Segment

درمان  با سیستم Segmented شامل ردیف کردن اولیه در قطعه قدامی و خلفی، ایجاد قطعه حرکت و انکوریج مناسب، Leveling و نهایتا بستن فضا با حرکت افتراقی قطعات می باشد. در واحد ثبات دهنده از Rigid ترین سیم ممکن استفاده می شود که اغلب ۰٫۰۲۱×۰٫۰۲۵ استیل می باشد. در این روش از Sliding سیم درون…

Acid Etching

تکنیک باندینگ مینا در ۱۹۵۵ توسط M. G. Buonocore معرفی شد. در این تکنیک ابتدا سطح مینا توسط یک ماده خورنده مانند اسید ارتوفسفریک ۳۷% آغشته می شود. اسید باعث حذف مقادیر اندکی از مینای کمتر مینرالیزه بین منشوری می شود که درنتیجه تخلخل های سطحی در مینا ایجاد می گردند. با نفوذ باندینگ به…

Subtraction Radiography

رادیوگرافی تفریقی هنگامی که دو تصویر از یک جسم مشابه ثبت می شوند  و شدت تصویری پیکسل های متناظر تفریق می شود، اگر تغییری در رادیوگرافی ها بین بررسی اولیه و ثانویه وجود داشته باشد، این تغییر در صورت وجود ترمیم به صورت تیره تر و در صورت وجود تحلیل به صورت روشن تر دیده…

Extraoral Traction

تعریف: وسیله ای که ازصورت،گردن و یا ناحیه خلفی- فوقانی سر به عنوان تکیه گاه جهت اعمال نیروی کششی به دندان ها و یا فک استفاده می کند. کاربرد: دستگاه های کشش خارج دهانی بنا بر ناحیه اعمال نیرو به دودسته کلی  Headgear(جهت اعمال نیرو به دندان ها و فک بالا) و  Chincap(جهت اعمال نیرو…

Eruption (Forced)

روند مکانیکال تسریع رویش دندان را گویند. اعمال نیروی ارتودنسی برای تسریع حرکت دندان نهفته به دور از ریشه دندان های دائمی و در صورت لزوم به سمت قوس دندانی باید در اولین فرصت ممکن پس از جراحی اکسپوژر دندان آغاز گردد. قبل از جراحی، دستگاه ثابت باید در محل قرار گیرد و بلافاصله پس…

Closing Loop

لوپ ها جهت بستن فضا در ارتودنسی از سال ۱۹۴۰ مورد استفاده قرار گرفته اند. لوپ ها روی آرچ وایر ساخته می شوند تا دندان را به صورت انفرادی یا گروهی در جهت بستن فضا حرکت دهند. لوپ ها در بخش قدامی جهت حرکت گروهی ثنایا ها (با یا بدون کانین ها) و در بخش…