Segmental Arch Mechanics/Sectional mechanics

در این روش دندانها در گروههای پسین (چپ و راست) و پیشین تقسیم بندی می شوند. این فطعات به منزله یک دندان بزرگ در محاسبات نیرو و گشتاور در نظر گرفته می شود. بین قطعه فعال و انکوریج از فنرها و لوپهای مختلفی استفاده می شود. مزیت های این سیستم ها توانایی طرّاحی سیستم های…

Loop

اشکال مختلفی از سیم های خم شده هستند که به دلایل متفاوتی در یک قطعه سیم ارتدنسی گنجانده می شوند. این دلایل به شرح زیر هستند: کاهش نسبت Load/ Deflection با افزایش سیم بین دو براکت حرکت بدون اصطکاک دندان در طی درمان حذف بخش ناخواسته سیستم های نیرو که در قرارگیری یک قطعه سیم…

Lingual Appliance

هر وسیله ارتدنسی که در سمت کامی یا زبانی قوس دندانی قزاز گیرد. وسیله ارتدنسی ثابتی که با براکتهای خاصی در سمت زبانی قوس های دندانی قرار داده می شود. طّراحی متفاوت است امّا اصول اولیه تغییری نکرده است.(استفاده از سیم با مقطع چهار ضلعی در شیاری با همین مقطع) در براکتهای دندانهای پیشین، سطحی…

Stainless steel Ligatures

لیگاچوری از جنس استینلس استیل Anneal شده به قطر ۰٫۰۰۸ تا ۰٫۰۱۲ اینچ ( برابر با ۰٫۲ تا ۰٫۳ میلی متر) که در زیر Wing های براکت قرار می گیرد و در حدّی به هم تابانده می شود که پیرامون براکت بصورت محکم قرار گیرد. بخش اضافی قطع و دور انداخته می شود. بخش کوتاه…

Leveling

مرحله ای از درمان ارتدنسی است که در طی آن منحنی Spee به سمت مسطح شدن پیش می رود و تا زمانی که مارجینال ریج تمام دندانها کم و بیش در یک سطح قرار گیرند ادامه می یابد. بنابراین، Leveling به اصلاح در بعد عمودی می پردازد.

Laceback / Lace

هر گاه در تکنیک های Straight-wire بخواهیم در حین Leveling & Aligning از حرکت مزیالی تاج دندان کانینی که ریشه اش نسبت نه تاج مزیالی تر است جلوگیری کنیم، باقرار دادن یک قطعه سیم لیگاچور غیر فعّال بین دندانهای مولر و کانین، حرکت تاج کانین را محدود و بنابراین به حرکت دیستالی ریشه کانین کمک…

Vacuum-formed Retainer

نوعی ریتینر متحّرک است که از جنس صفحات ترموپلاستیک شفّاف سخت یا نرم ساخته می شود. صفحات بعد از حرارت داده شدن در یک دستگاه خلا روی قالب پچی بیمار کشیده می شود. پاهی ممکن است با اصلاح مختصر مشکلات دندانی باقیمانده در انتهای درمان این وسایل جهت ایجاد خرکات مختصر نیز بکار بسته شوند.