Band & Loop Appliance

با از دست رفتن زود هنگام دندان شيري احتمال حرکت ساير دندان هاي شيري و دائمي زياد است. بنابراین استفاده از دستگاهي جهت حفظ فضاي دندان از دست رفته تا زمان رويش دندان جايگزين مورد نياز است. Band & Loop يك دستگاه فضا نگه‌دار يكطرفه است كه در طي دوره دنداني مختلط براي حفظ فضاي…

Lingual Arch] Bar Appliance]

تشكيل شده از دو بند بر روي دندان هاي مولر دوم شیری يا مولر اول دائمی و يك سيم يا بار ۳۶ ميل كه به بندها از سمت لينگوال لحيم شده و با سينگلوم دندان هاي ثنایای فک بالا يا پایین تماس مي‌يابد. زماني كه چند دندان خلفي شيري از دست رفته باشند، جهت حفظ…