Mode of Force Application/Force Regime

عبارت است از ” نیرو در طی دوره زمانی” از این دیدگاه نیروی اعمال شده و تغییرات آن در طول زمان به سه گروه زیر تقسیم می شوند: Continuous: در طول زمان کم و بیش ثابت می ماند. Intermittent:(گاه ایستا) نیرویی است که بین دو ویزیت کاهش می یابد تا توسط بیمار مجددا فعّال شود.…

Segmental Arch Mechanics/Sectional mechanics

در این روش دندانها در گروههای پسین (چپ و راست) و پیشین تقسیم بندی می شوند. این فطعات به منزله یک دندان بزرگ در محاسبات نیرو و گشتاور در نظر گرفته می شود. بین قطعه فعال و انکوریج از فنرها و لوپهای مختلفی استفاده می شود. مزیت های این سیستم ها توانایی طرّاحی سیستم های…

Center of Resistance/ CRes/CR

نقطه ای در یک جسم که از لحاظ ریاضی مقاومت به حرکت در آن خلاصه می شود. اگر یک نیروی واحد به آن نقطه وارد شود، حرکت یکنواخت تاج و ریشه دندان ( یا تمام نقاط موجود در یک جسم) رخ می دهد. در یک جسم آزاد بدون قید در خلا، مرکز مقاومت بر مرکز…

Loop

اشکال مختلفی از سیم های خم شده هستند که به دلایل متفاوتی در یک قطعه سیم ارتدنسی گنجانده می شوند. این دلایل به شرح زیر هستند: کاهش نسبت Load/ Deflection با افزایش سیم بین دو براکت حرکت بدون اصطکاک دندان در طی درمان حذف بخش ناخواسته سیستم های نیرو که در قرارگیری یک قطعه سیم…