Load/ Deflection Rate

یک ویژگی مکانیکی سیم و فنر های ارتدنسی است که به شرح وابستگی میزان نیروی حاصله و مقدار خمش می پردازد. این نسبت به بیان ” نیرو بر واحد جابجایی ” می پردازد.واحد آن cN/mm یا gr/mm است. وقتی این نسبت در فنری پایین است، یعنی نیروی حاصله از آن ثبات بیشتری دارد و خیلی…

Ion Implantation

یک روش تغییر سطحی است که در آن به کمک پرتاب، یک عنصر در سطح یک مادّه نشانده می شود. عمده مزیّت این روش آن است که خواص سطحی آن مادّه اولیه بهبود می یابد و این در حالی است که خواص اصلی مجموعه ثابت می ماند.از این روش جهت بهینه سازی  اصطکاک سطحی سیم…

Young’s modulus (E)/ Modulus of elasticity

شیب قسمت مستقیم از نمودار تنش-کرنش معیاری از مدول الاستیسیته ارائه میدهدو اینگونه تعریف می شود:تعیین مدول الاستیسیته، تنش / کرنش استحکام یک ماده  و نه خاصیت ارتجاعی ماده را نشان می دهد. شیب زیاد نمودار ریجید بودن ماده و شیب کم الاستیسیته بیشتر را نشان می دهد.