Meckel’s Cartilage

نامهای مترادف :Meckelian cartilage تعریف :درهفته چهارم تکامل جنینی انسان ازقوس اول حلقی دو زا ئده به نام ماکزیلا ومندیبل مشتق می گردد.در مزودرم زا ئده مندیبل غضروفی به نام مکل شکل می گیرد. غضروف مکل به عنوان یک تمپلیت درتکامل استخوان مندیبل نقش ایفا می کند ومندیبل ازطریق استخوان سازی داخل غشایی درسمت لترال…

Woven Bone

استخوان بالنسبه ضعیف، با ساختمانی متغیر و بی نظم است که مینرالیزاسیون کمی داشته و نقش مهّمی در ترمیم زخم ها دارد. این استخوان: به سرعت نقایص استخوانی را پر می کند. پیوستگی قطعات شکستگی یا استئوتومی را فراهم میکند. استخوانی که به دلیل تراما یا جّراحی ضعیف شده را تقویت می کند. این نوع…

Wolff’s law of bone remodeling

J Wolff در ۱۸۹۲ کتابی را نتشر نمود که در آن مشاهدات خود را از واکنش ترابکول های استخوانی تحت تنش بیان نمود. بر اساس این مشاهدات، واکنش استخوان به تنش های فانکشنال مکانیکی از طریق یک روند انطباقی است که منجر به تغییر در ساختار خارجی و داخلی آن می گردد تا این تنش را…

Vertical Maxillary Excess/ VME

تکامل زیاد فک بالا در امتداد عمودیکه اغلب همراه با مال اکلوژن اسکلتی کلاس ۲ و دیده شدن لثه بیش از حد طبیعی در هنگاه خنده می باشد. راه حل درمانی آن Maxillary Impaction می باشد. ( در تشخیص افتراقی این مسکل اسکلتی و تجویز جرّاحی باید موارد کوتاه بودن لب بالا را بررسی و رد…

V” Principle of Growth”

اکثر ساختمانهای ناحیه صورت شبیه حرف “V” هستند و این اصل یکی از اصول مهم در رشد ناحیه صورت است. D.H.Enlow آنرا توضیح داد و بر اساس آن، یک استخوان به شکل “V” با تحلیل در سطح بیرونی و تشکلیل استخوان در سطح درونی رشد می کند. بنابراین استخوان از بخش کم عرض خود فاصله…