Cranial Base Angle/ Angle of Flexure

زاویه ای که بین قاعده پیشین و قاعده پسین جمجمه شکل می گیرد. اندازه گیری بین SBa و SN صورت می پزیرد( زاویه خلفی – تحتانی). بزرگ بودن این زاویه نشاگر موقعیت عقب رفته تر کندیل و گلنویید فاسا می باشد.( البته بزرگی زاویه گونیال و طول بیشتر فک پایین می تواند این مسئله را جبران…

Cephalometric Tracing

با نگاه به کلیشه های رادیوپرافیک با انبوهی از ساختمانهای متراکم مواجهیم که درک بهتر مسایل در آن در گرو ساده سازی تصاویر است. در نمای Lateral Cephalometric برای ایجاد چنین حالتی، تصاویر به شکل انتخابی بر روی کاغذ استات سلولز رسم می شوند. معمولا در ابتدا تصویر روی یک منبع نورانی قرار می گیرد…