Round Wire

سیم ارتودنسی دو نوع مقطع دارد: گرد و مستطیلی. سیم گرد به وضوح مقطع دایره شکل دارد. سیم مستطیلی می تواند مقطع مربع یا مستطیل داشته باشد .در مراحل آغازین درمان، به طور معمول از سیم گرد برای همسطح کردن  و ردیف کردن دندان ها استفاده می شود. دلیل این است که در آرچ وایر…

Side-winder Spring

یکی از انواع فنرهای کمکی است که در سیستم Begg به کار می رود.  این فنر متعاقب بستن فضای حاصل از کشیدن دندان ها، تیپینگ ایجاد شده در در دندان های مجاور این فضا را اصلاح می نماید. این فنر از یک سو در شیار عمودی براکت قرار گرفته و از سوی دیگر خم شده…

Main Archwire/ Main Arch wire

آرچ واير پايه يا اصلي سيم اوليه است كه در شیار اصلي براكت و يا تيوپ قرار گرفته كه يا به صورت Continuous است كه بر روي كل قوس به صورت يكپارچه عمل مي‌كند و يا در تكنيك Segmental به صورت قطعه ای در قوس استفاده مي‌شود. آرچ واير پايه تماميت قوس را در كليه…