Wrap-around Retainer/ Circumferential Retainer

نوعی ریتینر است که در مواردی که اکلوژن به دلیل تماس های فشرده، اجازه عبور بخش بین دندانی آرک لبیال را نمی دهد. تغییر کوچکی در ساختمان آرک لبیال داده شده تا در انتها از بخش عقبی مولر دوّم به داخل آکریل وارد شود.

Archwire Cross-section

در درمان های ارتدنسی از سیمهایی با ابعاد متفاوت استفاده می شود که ارائه خواهد شد: سیمهایی با مقطع دایره ۰٫۰۱۲ اینج ( ۰٫۳ میلیمتر) ۰٫۰۱۴ اینچ ( ۰٫۳۵ میلی متر) ۰٫۰۱۶ اینچ ( ۰٫۴ میلیمتر) ۰٫۰۱۸ اینچ (۰٫۴۵ میلی متر) ۰٫۰۱۹ اینچ (۰٫۴۸ میلی متر) ۰٫۰۲۰ اینچ (۰٫۵۱ میلی متر) سیمهایی با مقطع مربّع…

Vacuum-formed Retainer

نوعی ریتینر متحّرک است که از جنس صفحات ترموپلاستیک شفّاف سخت یا نرم ساخته می شود. صفحات بعد از حرارت داده شدن در یک دستگاه خلا روی قالب پچی بیمار کشیده می شود. پاهی ممکن است با اصلاح مختصر مشکلات دندانی باقیمانده در انتهای درمان این وسایل جهت ایجاد خرکات مختصر نیز بکار بسته شوند.

Convertible Tube

یکی از انواع تیوبهای موجود روی بند مولر است که با جدا شدن دیواره باکالی خود به یک براکت تبدیل می شود. در واقع این امکان در کارخانه فراهم شده است که دیواره لاکالی این تیوب می تواند توسط وسیله خاصی جدا شود. خصوصا در مواقعی که بخواهیم بعد از اینکه مولر دوّم آغاز به…

Porter Arch/W-Arch

Appliance ثابت / متحرک شامل یک سیم استینلس استیل با ضخامت ۰٫۰۳۶ اینچ( ۰٫۹ میلی متر) در ناحیه پالاتال که شکل حرف “W” است. این جز در ناحیه مولر اوّل قرار می گیرد. کاربرد این بخش، اصلاح چرخش مولر و یا افزایش بعد عرضی ناحیه مولری می باشد.

Labial Bow

بخشی از یک پلاک متحّرک است که در سطح لبیال دندانهای پیشین فک بالا و پایین قرار داده می شود. جنس آن استینلس استیل است.  ممکن است در دوانتها با عبور از امبرژور اکلوزالی مزیال پرمولر اوّل به داخل آکریل وارد می شوند که باعث گیر مکانیکی آن می شود. البته می توان آن را…