Key ridge

ریج استخوانی محکمی است که از انتهای قدامی قوس زایگوماتیک امتداد می یابد و روی ریشه مزیوباکال مولر اول دایمی ماگزیلا امتداد می یابد. Key ridge در تحتانی ترین نقطه بوردر قدامی در سفالومتری لترال دیده می شود.

Lower Jaw

فکین در انسان از دو قسمت فک بالا و فک پایین تشکیل شده است. فک پایین که با آن عمل جویدن انجام میشود مندیبل نامیده می شود. فک بالا و پایین در ناحیه استخوان تمپورال در کنار هم قرار میگردند.

 

Premaxillary Segment

واژه ی Segment به معنای قطعه می باشد و  واژه ی Premaxillary  از پیشوندPre  به معنای قبل یا جلو، و لغتMaxillary  به معنای مرتبط با ماگزیلا ساخته شده است. پره ماگزیلاری به  معنای مربوط به پره ماگزیلا می باشد. پره ماگزیلا به قسمت قدامی ماگزیلا گفته می شود. عدم اتصال این قطعه با زوائد طرفی…

Mandible

مندیبل به فک تحتانی حیوانات مهره دار گفته می شود. این استخوان توسط دو مفصل متحرک به قاعده ی جمجمه متصل بوده، متحرک ترین استخوان سر و صورت می باشد و مسئول حرکات فکین طی عملکرد هایی از قبیل جویدن و تکلم است. استخوان مندیبل شامل بخش های مختلفی می باشد: زائده ی کندیل، زائده…

Malar Bone/ Cheek Bone/ Zygomatic Bone

عبارت Malar یک صفت و به معنای مرتبط با گونه می باشد.  عبارت  Malar Boneبه معنای استخوان گونه ای می باشد. این استخوان به صورت جفت در قسمت طرفی صورت بوده و به استخوان های ماگزیلا، تمپورال، اسفنوئید و فرونتال متصل می شود.  استخوان مالار برجستگی گونه و قسمت هایی از دیواره طرفی و کف…