Temporalis muscle

عضله گیجگاهی یکی از عضلات جونده است که در ناحیه ی طرفی کاسه ی سر قرار دارد، از حفره ی تمپورال و سطح عمقی فاسیای تمپورالیس مبدا گرفته سپس الیاف آن به سمت پایین رفته و با عبور از سمت داخل قوس زایگوماتیک به زائده ی کرونوئید و کنار قدامی راموس مندیبل متصل می شوند.…

Medial/Internal Pterygoid Muscle

آنرا عضله رجلی-داخلی می نامند. عضله ای ضخیم و چهارضلعی است که از توبروزیته فک بالا و سطح میانی صفحه رجلی خارجی منشا می گیرد و در امتداد خلفی-تحتانی-خارجی حرکت نموده تا به سطح داخلی راموس و زاویه فک پایین اتصال می یابد. عملکرد این عضله سبب حرکت فک پایین به سمت بالا و جلو…

Wedge theory

مفهومی که فک پایین را اهرم نوع سوم می داند. در این حالت وضعیت عمودی فک پایین و ارتفاع صورت توسط اکلوژن تعیین می گردد. بر اساس این تئوری هر حرکت دیستالی در دندانهای خلفی موجب باز شدن بایت و حرکت فک پایین در جهت عقربه های ساعت و هر حرکت مزیالی در خلفی ترین…