Convenience form

فرم دسترسی ، عاملی است که باعث ساده تر شدن عمل یا در دسترس بیشتر قرار گرفتن ناحیه می شود. ممکن است شامل گسترش اختیاری شکل حدود خارجی باشد که بتواند شکل لبه ای مناسب را ایجاد کند. شکل دسترسی ، دسترسی مناسب برای برداشت پوسیدگی ها ، گذاشتن ماتریکس استقرار آمالگام ، کارو وپرداخت…

Retention form

فرم مقاوم :اولیه و ثانویه فرم مقاوم اولیه شکل دهی وقرار دهی دیواره های تراش در بهترین حالتی است که امکان پایداری ساختار دندانی باقیمانده وترمیم را بدون شکستن در برابر ونیروهای جونده بیشتر در راستای محور طولی دندان فراهم کند. کفه های جینجیوالی وپالپال نسبتاً افقی که عمود بر محور طولی دندان ایجاد می…

Primary resistance

فرم مقاوم اولیه شکل دهی وقرار دهی دیواره های تراش در بهترین حالتی است که امکان پایداری ساختار دندانی باقیمانده وترمیم را بدون شکستن در برابر ونیروهای جونده بیشتر در راستای محور طولی دندان فراهم کند. کفه های جینجیوال وپالپال نسبتاً افقی که عمود بر محور طولی دندان ایجاد می شوند به مقاومت در برابر…

Pulpal floor

کف یا نشستگاه پالپال دیواره ای از تراش است که افقی بوده وعمود بر نیروهای اکلوزوجینجیوالی می باشد( عموما موازی با محور طولی دندان) . به منظور ایجاد نشستگاه ترمیم وتوزیع استرس ها در ساختار دندانی برای جلوگیری از تمرکز استرس ایجاد می شوند. این ویژگی تراش ، فرم مقاوم دندان ترمیم شده را در…

Abfraction

ضایعه سرویکالی (non carious) به صورت نقایص وج شکل با حدود وزوایای دخلی تیز دیده می شوند. در مراحل اولیه سطح مینا خشن وزبر است وخطوط یا شیارهای بر روی سطح دیده می شود. در مراحل بعدی با پیشرفت ضایعه به سمت عاج ، ممکن است دو یا تعداد بیشتری شیار روی سطح دیده شود.…