Improper occlusal contact

کانتکت های اکلوزالی نا مناسب در یک ترمیم، و ممکن است منجر به نیروها اکلوزالی تخریبی، حرکت دندانی نامطلوب یا هر دو شوند. کانتکت های اکلوزالی پیش رس به صورت نقطه های براق بر سطح ترمیم قابل دیدن بوده یا توسط کاغذ کاربن روی سطح الوزال تشخیص داده می شوند. چنین وضعیتی نشان دهنده تصحیح…

Interocclusal Record

رکوردهای اینتراکلوزال اطلاعاتی در مورد شکل وموقعیت دندان های مقابل در maximum intercuspation فراهم می کنند. چنین رکوردها به تکنسین لابراتور، اطلاعاتی در مورد اینکه چطور سطح اکلوزال را شکل دهد وتماس های اکلوزالی چگونه را چگونه بر رستوریشن قرار دهد، می دهد. همچنین این مسآله زمانی که کستهای تمام فک بر یک آرتیکولاتور hinge…

Protrusion

در حرکت همزمان مستقیم ورو به جلوی هر دو کندیل یا همان جلو آمدن ماندیبل پیشگیرایی نامیده می شود تماس پیش رسی است که بین شیب های مزیال دندان های خلفی پایین وشیب های دیستال دندان های خلفی بالا رخ می دهد اینترفزنس های پیشگیرایی به علت نزدیکی دندان ها به عضلات وبرآیند مایل نیروها…