Area-specific Curettes

کورت های گریسی نماینده ی کورت های Area-specific  هستند که مجموعه ای از چندین اینسترومنت برای تطابق با نواحی آناتومیک خاص دنتیشن طراحی و زاویه دار شده اند. این کورت ها و modification های آنها بهترین اینسترومنت ها برای جرمگیری و تسطیح ریشه هستند چون بهترین تطابق را با آناتومی پیچیده ی ریشه فراهم می…

Latch type hand piece

هندپیس زاویه دار با طرح شیار دار ، شکل پیچیده shank بیانگر مکانیسم متفاوتی که به وسیله آن این نوع وسایل در هندپیس نگه داشته می شوند.کوتاه بودن طول کلی آنها ، فرصت دسترسی بهتری در قسمت های خلفی دهان فراهم می کند. در هندپیس های که از فرزهای latch-type استفاده می کنند، معمولا لوله…

Minkin self- limiting drill

Shank دریل مخروطی است تا هنگام استقرار در هندپیسContra angle از نوع Latch type یک wobbleذاتی (آزادی حرکت) فراهم شود. این wobble به دریل فرصت می دهد آزادانه حرکت کرده (Free floating ) وضمن تراشPinholeجهت خود را تنظیم کند، به این ترتیب ترک عاجی یا شکستن دریل های کوچک به حد اقل می رسد. پین…

Black spoon

سطح پشتی تیغه اکسکوایتور قاشقی ۱۴-۸-۱۵، Black spoon نام دارد. Black spoon وسیله ای عالی برای بهبود کانتور وتماس نوار بدون برداشتن آن از روی دندان می باشد. کانتور پروگزیمال باید محدب باشد وبرجسته ترین ناحیه آن در حد محل تماس صحیح ودر تماس با دندان مجاور باشد . ممکن است برداشت نگه دارنده وبرنیش…

Gingival margin trimmer

مشابه هچت مینایی است تفاوت آن تیغه منحنی وبول لبه برنده در انتهای تیغه روی سطح خارجی استقرار دارد ورویه تیغه در داخل قوس قرار دارد ، ست کامل ۴ عدد : راست وچب ، مزیال ودیستال این وسایل غالبا به دو سر ساخته می شود در آماده سازی حفره کلاس II تریم لبه جینجیوال…