Matrix metalloproteinases

اندوپپتیدازهای حاوی روی وکلسیم قابلیت تحریک اجزای ماتریکس خارج سلولی را دارند. عاج حاوی ژلاتیناز (MMP-9وMMP-2)، کلاژناز(MMP-8)وenamelysin(MMP-20)است. بر فعالیت کلاژنولیتیک وژلاتینولیتیک عاج با مهار کننده های پروتئاز مثل مهار کننده MMP می توان غلبه کرد ودر نتیجه باعث ثبات هیبرید لایر شد و تخریب باند رزین- عاج را طی چند ماه پس از ترمیم نداشت.…

Enamelysin

عاج حاوی ژلاتیناز (MMP-9وMMP-2)، کلاژناز(MMP-8)وenamelysin(MMP-20)است.trapped این آنزیم در طی ادنتوژنز در داخل ماتریکس عاجی مینرالیزه به دام می افتند. فعالیت کلاژنولیتیک وژلاتینولیتیک می تواند توسط مهار کننده های پروتئاز که مغلوب شود که این امر نشان دهند مهار ها عامل حفظ یکدستی لایه هیبرید وکاهش تخریب میزان باند رزین- عاج در ماه های اول پس…

Gelatinase

انزیمی که در طی ادنتوژنز در داخل ماتریکس عاجی مینرالیزه به دام می افتند. عاج حاوی ژلاتیناز (MMP-9وMMP-2)، کلاژناز(MMP-8)وenamelysin(MMP-20)است. بر فعالیت کلاژنولیتیک وژلاتینولیتیک عاج با مهار کننده های پروتئاز مثل مهار کننده MMP می توان غلبه کرد ودر نتیجه باعث ثبات هیبرید لایر شود و تخریب باند رزین- عاج را طی چند ماه پس از…