Demineralization

به انحلال لوکالیزه وتخریب انساج دندانی کلسیفیه گفته می شود،وبعنوان ضایعه پوسیدگی یا حفره(cavity) شناخته می شود. باکتری های کاریوژنیک در بیوفیلم ،کربوهیدرات های کوچک را برای انرژی وتولید محصولات جانبی اسیدآلی متابولیزه می کنند . این اسیدهای آلی آگر در اکوسیستم بیوفیلم برای مدتها طولانی موجود باشند، می توانندPH بیوفیلم را به زیر حد…

Cariogenic biofilm

باکتری های پوسیدگی زا در پلاک دندان ،کربوهیدرات های کوچک برای انرژی وتولید محصولات جانبی اسیدآلی متابولیزه می کنند . این اسیدهای آلی اگر در اکوسیستم بیوفیلم برای مدتها طولانی موجود باشند، می توانندPH بیوفیلم را به زیر حد بحرانی (۵٫۵ برای مینا و ۶٫۲ برای عاج)پایین بیاورند.PHپایین در تلاش برای رسیدن به تعادل ،…

Corn cobs, plaque formation

به ستون های شبیه چوب بلال که در فاز چهارم از مراحل رشد پلاک تشکیل می شود Corn cobs گفته می شود. دندان ها به طور نرمال مجموعه ای از بیوفیلم دارند که به شکل غالب از استربتوکوک سانگوئیس واسترپتوکوک میتیس تشکیل شده اند. پلاک دندانی ، لایه ای نرم ، محکم وچسبنده است که…

Plaque

توده نرم ، ترانسلوسنت، چسبنده بر سطح دندان هاست. حاوی مجموعه از باکتری ها، گلیکوپروتئین های بزاقی ونمک های غیر ارگانیک می باشد . بیوفیلم میکروبی هم گفته می شود پلاک باکتریایی توسط Leon Williams دندانپزشک آمریکایی که در لندن کار می کرد شرح داده شد ، و تجمع ژلاتینی باکتری های چسبنده روی سطح…

Keyes- Jordan diagram

  • پوسیدگی دندانی، بیماری دهانی عفونی ومولتی فاکتوریال وقابل سرایت است
  • بوسیله اثر متقابل پیچیده فلور دهانی پوسیدگی زا با کربوهیدرات قابل تخمیر رژیم غذایی روی سطوح دندانی باگذشت زمان ایجاد می شود
  • این اثر متقابل دندان-بیوفیلم-کربوهیدرات بادیاگرام کلاسیک Keyes-Jordan نشان داده