Microfill composite

یک نوع کامپوزیت که از فیلر سیلیکاکلوئیدال با اندازه ۰٫۰۴ تا ۰٫۰۱ میکرون ومیزان فیلر پایین است وحدود ۵۰ درصد وزنی و ۳۰ تا ۴۰ درصد حجمی می باشد. کامپوزیت های میکروفیل انتخاب اول برای دندان های قدامی هستند. صاف ترین سطح در میان تمامی کامپوزیت ها ایجاد می کند به خاطر اندازه کوچک ذرات…

Polymerization shrinkage

مشکل عمده در چسباندن رزین با ساختمان دندان این گونه است که تمامی رزین های دندانی دارای پایه متاکریلات، در طی پلیمریزاسیون به واسطه رادیکال های آزاد دچار انقباض می شوند ، در نتیجه این انقباض ایجاد درز در حد فاصل سطوح باند شده وجداشدگی که اغلب در هیبرید لایر رخ می دهد ، اتفاق…

Polymerization

  • فرآیند تشکیل پلیمر از مونومر ، پلیمرایزیسیون نامیده می شود
  • کامپوزیتهای متاکریلاتی ، در مواد ترمیمی مستقیم استفاده می شوند. شبه پلیمری این کامپوزیتها، توسط فرآیندی بنام پلیمریزاسیون افزایشی رادیکال آزاد منومرهای متاکریلات مربوطه، شکل می گیرد.
  • واکنش پلیمریزاسیون، در چهار مرحله صورت می گیرد:activation ، شروعinitiation، انتشارpropagation، واتمام termination است.

Class V composite restoration

کامپوزیت مستقیم برای ترمیم عیوب بدون پوسیدگی سرویکالی در نواحی مهم از نظر زیبایی قرار دارند. ناحیه عمل باید به طور کافی ایزوله باشد ، تا باند موثری بدست آید. مزایای کامپوزیت به عنوان ماده ترمیم مستقیم کلاس V: زیبایی ، برداشت محافظه کارانه ساختار دندان، تراش دندان آسان تر وکمتر پیچیده، عایق بودن، کاهش…

Class III composite restoration

  • ترمیم سطوح پروگزیمال دندان های قدامی با کامپوزیت که شامل زاویه اینسایزالی نمی باشد.
  • مزایای کامپوزیت به عنوان ماده ترمیم مستقیم کلاس III : زیبایی ، برداشت محافظه کارانه ساختار دندان، تراش دندان آسان تر وکمتر پیچیده، عایق بودن، کاهش میکرولیکیج وافزایش استحکام کوتاه مدت نسوج باقیمانده دندانی است.

Class II composite restoration

  • استفاده از کامپوزیت مستقیم برای ترمیم ضایعات پروگزیمال دندان می باشد.
  • مزایای کامپوزیت به عنوان ماده ترمیم مستقیم کلاسII : زیبایی ، برداشت محافظه کارانه ساختار دندان، تراش دندان آسان تر وکمتر پیچیده، عایق بودن، کاهش میکرولیکیج وافزایش استحکام کوتاه مدت نسوج باقیمانده دندانی است.

Class I composite restoration

استفاده از کامپوزیت مستقیم برای ترمیم ضایعات پوسیدگی اولیه سطح اکلوزال ، در حفرات کوچک ومتوسط که ترجیحا دارای مارجین های مینایی می باشند. مزایای کامپوزیت به عنوان ماده ترمیم مستقیم کلاس I : زیبایی ، برداشت محافظه کارانه ساختار دندان، تراش دندان آسان تر وکمتر پیچیده، عایق بودن، کاهش میکرولیکیج وافزایش استحکام کوتاه مدت…