Leong’s Premolar / Dens Evaginatus

یک اختلال دندانی است که با وجود یک کاسپ اضافی در سطح اکلوزال دندان تعریف می شود. در ۲ درصد جمعیت آسیایی و آمریکایی دیده می شود و به عنوان حالتی برعکس Dens Invaginatus در نظر گرفته می شود. در مقطع باقت شناسی، این کاسپ اضافی دارای پالپ، عاج و مینا است. اکثر مواقع در…