Interproximal embrasures

یک امبرژور اینترپروگزیمال ایده آل پاپیلای لثه ای را بدون تجاوز به آن در خود جای می دهد و تماس دندانی اینترپروگزیمال را تا نوک پاپیلا گسترش می دهد به نحوی که هیچ فضای اضافه ای برای گیر غذایی و ظاهر ناخوشایند وجود نداشته باشد.

Canine

دندان نیش یا کانین سومین دندان از خط وسط است که وظیفه اساسی آن بریدن ، پاره کردن و سوراخ کردن است. به این دندان  ها کاسپید نیز  گفته می شود. در هر قوس فکی دو دندان نیش و جمعا در دهان چهار دندان نیش وجود دارد.