Refractory material

ماده دیرگداز به طور کلی یک اینوستمنت، مخلوطی از سه نوع ماده ی مشخص است: ماده ی دیرگداز، ماده ی اتصال دهنده (binder) و سایرمواد شیمیایی. ماده ی دیر گداز معمولا نوعی از دی اکسید سیلیکون، ماند کوارتز، تری دیمیت، کریستوبالیت(quartz, tridymite, or cristobalite) یا مخلوطی از آنها می باشد. مواد دیرگداز در همه ی…

Plaster of Paris

محصولات گچی احتمالا بیش از هر ماده دیگری در خدمت حرفه ی دندانپزشکی بوده اند. پلاستر دندانی، استون و استون با استحکام بالا/ با انبساط بالا، و اینوستمنت کستینگ این گروه از محصولات به شدت مرتبط را تشکیل می دهند. کلسیم سولفات در شکل دی هیدرات که گچ نامیده می شود، معمولا سفید مایل به…

Phosphate-bonded investment

اینوستمنت باند شده با فسفات رایج ترین نوع اینوستمنت برای ریختگی آلیاژ های با نقطه ذوب بالا، اینوستمنت باند شده با فسفات است. این نوع اینوستمنت شامل سه جزء مختلف است. جزء اول حاوی یک یون فسفات محلول در آب است . جزء دوم در دمای اتاق با یون های فسفات واکنش می دهد. جزء…