استخوانی که از طریق استخوانی شدن داخل غضروفی تشکیل شده است نه از طریق داخل غشایی (Intramemberanous). به مبحث Endocondral Ossification مراجعه شود.

منبع:

1.Schaefer D, Martin I, Shastri P, Padera RF, Langer R, Freed LE, Vunjak-Novakovic G. In vitro generation of osteochondral composites. Biomaterials. 2000 Dec 15;21(24):2599-606

2.Mackie EJ, Ahmed YA, Tatarczuch L, Chen KS, Mirams M. Endochondral ossification: how cartilage is converted into bone in the developing skeleton. The international journal of biochemistry & cell biology. 2008 Dec 31;40(1):46-62..

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Thilander B. Basic mechanisms in craniofacial growth. Acta Odontologica Scandinavica. 1995 Jan 1;53(3):144-51..

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر