• فرآیند معاینه ، فرمولاسیون تشخیص، پروگنوز وطرح درمان وابسته به کنترل پوسیدگی ها ومداخلات دندانپزشکی ترمیمی بررسی شده است.
  • کلینسین باید تمام داده های مناسب حاصل از مصاحبه با بیمار ومعاینه کلینکی را برای تشخیص پوسیدگی ها جمع کند تا یک آرزیابی خطر پوسیدگی فردی را فرموله کند.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 2p64

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر